Tońka

14 tekstów – auto­rem jest Tońka.

is­tnieją rzeczy tak straszne, tak koszmar­ne... do nich nie można się przyz­wyczaić...wra­cają nies­podzianie... ze zdwo­joną siłą... ra­nią, przeszy­wają ser­ce, burzą spokój, niszczą ra­dość ... zos­ta­je wrażli­wość ... i ko­nie­czność wal­ki ... ko­lej­nej...ba­talii ... tyl­ko zbro­ja jest co­raz słab­sza, krucha ...po­mimo ułudy, że wy­kuta ze stali... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 grudnia 2010, 09:22

blis­kość i czułość kocha­nej oso­by jest każde­mu pot­rzeb­na... tak jak tlen, wo­da i słońce każdej roślinie 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 czerwca 2010, 18:04

Pi­gułka na wszys­tko?! ... Niebies­ka dla Panów, Różowa dla Pań?!...Ra­tun­ku!... Życie?... Czy sztu­ka teat­ralna?... W ro­li głównej: Bar­bie i Ken !? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 czerwca 2010, 19:38

...na­wet naj­trud­niej­sze i naj­cięższe ra­ny pot­ra­fią się za­goić, ale bliz­ny po­zos­tają nieraz na całe życie ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 czerwca 2010, 14:51

sta­rość... jest ok­rutna...szczególnie, gdy ciało od­ma­wia posłuszeństwa, a mózg działa niena­gan­nie... ta świado­mość... jaką od­wagę trze­ba mieć...aby odejść wte­dy z uśmie­chem na twarzy...


mo­jej kocha­nej Maniuszce 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 czerwca 2010, 18:19

"kobiety są z We­nus, mężczyźni z Mar­sa|"... i niech tak zostanie! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 czerwca 2010, 17:51

jeśli chciałabym wy­razić słowa­mi wszys­tko to, o czym nieraz myślę ...mogłabym zos­tać uz­na­na za wariatkę... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 czerwca 2010, 09:56

niena­widzę słowa "niena­widzę"... a gniew lub żądza to naj­gorsi do­rad­cy człowieka ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 czerwca 2010, 21:23

us­krzyd­la mnie dzień, w którym spo­tykam człowieka... człowieka, który w trak­cie zwykłej, ale pas­jo­nującej roz­mo­wy nie boi się spoj­rzeć w oczy ... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 10 czerwca 2010, 18:14

praw­dzi­wych mężczyzn nie trze­ba wca­le szu­kać... są całkiem blis­ko...wys­tar­czy tyl­ko dob­rze ro­zej­rzeć się wokół siebie... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 9 czerwca 2010, 16:16

Tońka

Typowy zodiakalny Rak ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tońka

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność